Kastély Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola    8596 Pápakovácsi, Fő utca 20.
+36 89/351-010  +36 30/429-2264  papakovacsi@papaitk.hu   H - P | 07:00 - 17:00    

14125029 972938912815780 4033709227892325604 o

A pápakovácsi Kastély Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola gyermekközpontú, humanista értékeket vállaló, a személyiséget önmagához mérve nevelő és fejlesztő intézmény. A gyermek olyan fejlődő személyiség, akit genetikai adottságok, az érési folyamatok sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határoznak meg. A gyermekeknek életkoronként és egyénenként eltérő testi és lelki szükségletei vannak. Arra törekszünk, hogy a szülők és a gyerekek szükségleteinek figyelembevételével, a tehetség és képességek kibontakoztatásával enyhítsük a szociális hátrányokat, a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségeket.

Törekszünk a pozitív életkép kialakítására, a helyes emberi kapcsolatok és kultúrált emberré válás eszményének megvalósítására.

Ennek szellemében vállaljuk általános iskolás korú gyermekek nevelését, a német nemzetiségi nyelvoktatást, a magyar és nemzetiségi hagyományok és kultúra ápolását.

Célunk, hogy intézményünk hagyományápoló, értékmegőrző és terjesztő hatása érezhető legyen mindazon községek kulturális életében, melyből tanulóink idejárnak.

További információk a Dokumentumtár menüpontban található pedagógiai programban 

Az intézmény története

Intézményünk, a Kastély Oktatási Központ, Német Nemzetiségi Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szolgálatató Intézet jelentős történelmi hagyományokkal rendelkezik. E helyen a katolikus plébánián található História Domus feljegyzései szerint az 1800-as évek elején katolikus iskola volt, feltehetően református iskola is működött. A krónika megőrizte a Mester javadalmazásáról szóló megállapodást, és szerencsésen megmaradtak az 1815-ből való vizsgaírások is. Somogyi Ilona grófnő 1885-ben apácákat telepített a faluba a betegek ápolására, akik a gyógyítás mellett 1890-től „fiatal lánykák női munkára való betanítását” is végezték (háziasszonyképzés).

Az 1900-as évek elején református és katolikus iskola is működött. A felekezeti iskolák 1945. után az államosítással szűntek meg.

Az iskolák átszervezése után 1968-tól a Pápakovácsi iskola fokozatosan körzeti iskolává vált, beiskolázási körzete Pápakovácsi, Kup, Ganna, Döbrönte községek voltak, tagiskolaként idetartozott tapolcafői iskola is.

1968-tól először a kupi felső tagozatosok, majd 1969-től a gannai, döbröntei felsősök jártak ide, végül 1974-től mind a négy község iskoláskorú gyermeke a pápakovácsi iskola tanulója lett, Kupon és Gannán megszűnt az iskola.

1973-tól központi fűtést alakítottak ki és 1974-töl indult saját főzőkonyhánk és a napközis foglalkoztatás.

A legnagyobb gyermeklétszám az 1983-84-es tanévben volt, ekkor 224 tanulója volt az iskolának.

1990-ben a négy község önkormányzata „Együttműködési megállapodás”-t kötött az iskola működtetésére.

1992-ben a fenntartó önkormányzatok együttes ülése határozatot hozott a nevelőtestület kezdeményezésére, hogy a csökkenő gyermeklétszám ellensúlyozására az iskola szakiskolával bővüljön, és háziasszony képzés is indulhatott.

1993-ban a gannai önkormányzat kilépett a fenntartói társulásból és a gyerekek nagy részét a pápai Római Katolikus Általános Iskolába íratták.

Az 1997-98-as tanévben -15 év után- növekedés mutatkozott a gyereklétszámban, ami annak köszönhető elsősorban, hogy a már említett községeken kívül Nórápról is fogadtunk gyerekeket az óvodába és az iskolába is.

2005. augusztus 20-án került az óvoda az uniós elvárásoknak is megfelelő felújított épületbe, ami korábban kultúrházként is működött, de évek óta üresen, állagában megromolva állt.

2006. július 27-én a fenntartó önkormányzatok képviselőtestülete úgy határozott, hogy 2006. augusztus 1-től a pápakovácsi iskola és óvoda összevonásával közös igazgatású intézményt alakít ki Kastély Oktatási Központ címen, hivatalos nevén: Német Nemzetiségi Általános Iskola, Szakiskola és Óvoda.

Az iskola és az óvoda falu központjában, a volt Somogyi kastély épületeiben található. Műemlék jellegű épületek, tágas udvarral, szép parkkal, melynek igyekeztünk megóvni és gyarapítani a növényzetét.

Az iskola épülete sajnos oktatási célra nem igazán alkalmas, de ódon jellege különleges hangulatot ad, ösztönzi a múlt emlékeinek kutatását, segíti a hagyományok ápolását.

Az elmúlt évek során igyekeztünk a tárgyi feltételeken javítani.

1984-ben kicseréltük az olajozott padlókat lakkozott parkettára.

1985-ben megszüntettük az udvari WC-ket, és az épületben új vizes-blokkot alakítottunk ki. Korszerűsítettük a világítást is.

1986-ban készült el a sportudvar és a sportpálya.

1986-89. között épült fel a sportcsarnok, amely jelent?sen javította a testnevelés és a sport feltételeit a környékbeli falvak számára is.

1990-ben nagy felújításra került sor: kicserélték a tetőt és az ablakokat, újrafestették az épületet kívülről is.

1991-ben a szennyvíz elvezető rendszert javítottuk ki.

1992-ben indítottuk a háziasszonyképző szakiskolai osztályt, ehhez alakítottuk ki pályázati pénzből a tankonyhát, a tanebédlőt, varrodát és gépírótermet.

1994-ben szövőműhelyt alakítottunk ki 4 szövőszék vásárlásával.

1996-ban az olajfűtésről korszerű gázfűtésre tértünk át.

1996-ban a háziasszonyképzésre építve OKJ-s szakmunkásképzést indítottunk, varrómunkás és gyorsétkeztetői eladó szakokon., 1997-től szakmunkás vizsgát is tettek tanítványaink.

1997-ben megkaptuk a pápakovácsi Önkormányzat pályázaton nyert iskolabuszát.

1998-ban számítógépes gazdálkodásra tértünk át.

2000-ben pályázaton nyert számítógépekkel számítástechnikai szaktantermet alakítottunk ki.

Még ebben az évben felújítottuk a könyvtár padozatát az eredetivel egyező parkettával.

2001-ben Internetes hozzáférést nyertünk pályázaton.

2002-ben szintén pályázaton nyert pénzből számítógép-asztalokat és székeket vásároltunk, kicseréltük az autóbusz utánfutóját.

2003-ban korszerűbb gázkazánt vásároltunk, az ebédlőbe pedig új széket.

Új képzési lehetőségeket, képesség kibontakoztatási területeket kaptak a gyerekek azzal, hogy felvettük a kapcsolatot a környékbeli művészeti alapiskolákkal.

  • 2003-ban a Magyarpolányi Művészeti Alapiskolával kézműves tevékenységgel
  • 2004-ben a Homokbödögei Művészeti Alapiskolával a néptánc
  • 2006-ban az Allegró Zeneiskolával hangszeres zeneoktatással bővült a kínálatunk.
  • 2005/2006-os tanévtől kiemelt feladatként kezeljük a sajátos nevelési igényű (enyhe értelmi fogyatékos, diszlexiás, diszgráfiás, mozgássérült) tanulók integrált oktatását, melyhez a személyi feltételek is biztosítottak.
  • 2006. augusztus 1-től közös igazgatású intézménnyé alakultunk az iskola és óvoda  összevonásával: Német Nemzetiségi Általános Iskola, Szakiskola és Óvoda, rövid néven: Kastély Oktatási Központ.
  • 2013. január 1-től az iskola fenntartója a Pápai Tankerületi Központ

A beóvodázási, beiskolázási körzetben érintett falvak összlakossága nem éri el a 2000 főt. Korábban a lakosság nagy része az azóta felbomlott termelőszövetkezetben dolgozott, illetve pápai üzemekben talált munkát. Jelenleg elsősorban mezőgazdaságból próbál megélni a lakosság egy része, kisebb hányada Pápán dolgozik, de vannak munkanélküliek is.

A körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is.

A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Intézményünk hosszú múltja alatt többször változtak a tárgyi feltételek, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő célja: emberséget és tudást adni a felcseperedő új nemzedéknek!


A gyermeknevelés több évszázados története arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató munkákban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására.

Fenntartó   Elérhetőségek 
Pápai Tankerületi Központ   Kastély Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola
 8500 Pápa, Mézeskalács u. 2.                                 8596 Pápakovácsi, Fő utca 20.
 Tankerületi igazgató: Egyházi Andrea    Intézményvezető: Orbán Krisztina
+36 89/795-206     Intézményvezető-helyettes: Pintérné Szőke Erika
 papa@kk.gov.hu     +36 89/351-010 
    +36 30/429-2264
      papakovacsi@papaitk.hu 

 

Elérhetőségek
Kastély Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola
 8596 Pápakovácsi, Fő utca 20.
 Intézményvezető: Orbán Krisztina
 Intézményvezető-helyettes: Pintérné Szőke Erika
+36 89/351-010 
+36 30/429-2264
 papakovacsi@papaitk.hu 

 

Fenntartó
Pápai Tankerületi Központ
 8500 Pápa, Mézeskalács u. 2.
 Tankerületi igazgató: Egyházi Andrea
+36 89/795-206
 papa@kk.gov.hu